.

นักศึกษาสหกิจศึกษา คว้า 3 รางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ ในงาน COCEAM 2019

       นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้า 3 รางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ ในงาน COCEAM 2019 เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมคณาจารย์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. หาดใหญ่ เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019 (COCEAM 2019) จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ในงาน COCEAM2019 จัดให้มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะฯ สามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้

🏆รางวัล : ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
🔸ผู้รับรางวัล : นายอนุพงศ์ คงธนธรรมกุล
🔸สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
🔸สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร จังหวัดปทุมธานี
🔸อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน

🏆รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ1 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
🔹ผู้รับรางวัล : นางสาวสุดารัตน์ ผัดสมุทร์
🔹สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
🔹สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จำกัด โรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
🔹อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กันยา อัครอารีย์

🏆รางวัล : ชมเชย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
🔸ผู้รับรางวัล : นางสาวหัทยา ถาวรจิตร
🔸สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
🔸สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จำกัด โรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
🔸อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน

ทั้งนี้มีนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่เดินทางไปหาประสบการณ์และเข้าร่วมการแข่งขันในงานครั้งนี้ด้วย ได้แก่

🥳ชื่อ-สกุล : นางสาวปุญญาดา สิทธิศักดิ์
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สถานประกอบการ : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน

🥳ชื่อ-สกุล : นายภูชิสส์ กระจายศรี
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สถานประกอบการ : บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จำกัด โรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กันยา อัครอารีย์

🥳ชื่อ-สกุล : นายอิสระพงศ์ พุ่มนวล
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สถานประกอบการ : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เอียดสน

🥳ชื่อ-สกุล : นายพงศกร ชูช่วยคำ
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สถานประกอบการ : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล รวมถึงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2019071001

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account