.

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ ได้รับรางวัลระดับชาติจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

           นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ ได้รับรางวัลระดับชาติจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) เป็นการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging)  ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ได้แก่
นางสาวจิราพรรณ มีแย้มและนางสาวจินต์ศุจี ชีวธรรมกุล รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ได้แก่
นายธกร กำเหนิดผล รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบาร์โค้ดบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ได้แก่
นางสาวนิษฐปิยากร ยิ่งจำเริญศาสตร์ รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
นายธกร กำเหนิดผล  รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2020100405

           อย่างไรก็ตามผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชิ้นที่ได้รับรางวัล ยังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวดในระดับ AsiaStar Packaging Awards 2020 และ WorldStar Packaging Awards 2020 อีกด้วย นอกจากนี้ ในการส่งผลงานการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ปีนี้ มีผลงานออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้อีก 4 ผลงาน ประกอบด้วย

2020100401  2020100402 
 2020100403  2020100404

**สำหรับการได้รับรางวัลครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับความอนุเคราะห์กระดาษในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จากบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด , โรงงานสงขลา และบริษัท เอส แพ็คแอนด์ พริ้น จำกัด (มหาชน) สงขลา อนุเคราะห์แก่นักศึกษาในการเรียนตลอดมา ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

2020100301

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account