.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563

              บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2563 มีมติมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลนักศึกษาภายใต้ความดูแลของตนให้มีคุณภาพและสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรอื่นได้ปฏิบัติตาม

2021062301

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account