.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ กับรางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022

         นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ และศิษย์เก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2565 (ThaiStar Packaging Awards 2022) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมรางวัลอื่นๆ รวม 8 รางวัล ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวดระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

         กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้รับรางวัล จำนวน 12 ผลงาน จากผลงานส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ 202 ผลงาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ รวม 8 รางวัล โดยมี ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย

นายซอบีรีนห์ ลีมูสา และนายศรัณย์ อาจสัน ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบาร์โค้ต ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวเสาวลักษณ์ ตันเจริญ และนางสาวณัฐฐา มีล่อง

รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวพัชชา เพ็ชรมุณี และนางสาวรัญชนา เกื้อสุข

รางวัลชมเชยลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายก้องภพ อนันตพันธ์ และนางสาวสวภัทร มีธัญมาศ

รางวัลบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายธนาภัทร ดันติวรเดช และนายธนพล สิริกุล

รางวัลบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทนักออกแบบอิสระ

นายธกร กำเหนิดผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ 2 รางวัล

รางวัลชมเชยลำดับ ลำดับที่ 6 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2565 (ThaiStar Packaging Awards 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้แสดงศักยภาพ และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar & WorldStar Student)

2022090802

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account