.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ รับรางวัลในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับรางวัลในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ระดับนักศึกษา
(ThaiStar Packaging Awards 2023)
จำนวน 5 รางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ระดับนักศึกษา (ThaiStar Packaging Awards 2023) จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย

🥇รางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป 1 รางวัล 

     นางสาวศศิธร บินหมัด (ศศิ) และนางสาวปิยมาศ ติระพัฒน์ (มายด์)

🥇รางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป 1 รางวัล

     นางสาวนันทวรรณ คมสัน (ปิ่น) และ นางสาวพันพร เพ็ชรสุก (เพื่อน)

🥇รางวัลบรรจุภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3 รางวัล 

     นางสาวญานิศา เทพรัตน์ (หวาย)
     นางสาวธิดารัตน์ ชุมทอง (ผึ้ง) และ นางสาวรวิพัชร์ บุณยสิทธิ์เศวต (บีม)
     นางสาวณิชา จุติวิโรจน์ (หวาน) และ นางสาวอทิตยา อัศวเจริญวงศ์ (เฟิร์น)

จัดการประกวดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศผลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ข้อมูลอ้างอิง https://www.facebook.com/dip.go.th/
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ผลงาน ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวดระดับนานาชาติ (AsiaStar Packaging Awards 2023 และ WorldStar Packaging Awards 2023) ต่อไป

ทางหลักสูตรฯขอขอบพระคุณ บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ โรงงานสงขลา และบริษัท เอสแพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์กระดาษในการทำต้นแบบในการส่งประกวดบรรจุภัณฑ์ตลอดมา.

MAT

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account