.

ทุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกองทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

1. ประกาศทุนโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

2. แนวปฏิบัติการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทุนฯ

3. ข้อเสนอโครงการ 2564

4. แบบฟอร์มรายงานสรุปรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย 5 อก./กองทุนวิจัย_โครงงานนักศึกษา)

5. แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิจัยคณะฯ เบอร์โทรภายใน 6307

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account