.

งานประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

🌎 งานประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) (เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่🚩)new

             งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ โดยอาศัยหลักการประกันคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือการขับเคลื่อนงานหลักทุกอย่างด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การร่วมกันวางแผน (Planning)การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)การร่วมกันตรวจสอบ (Checking)และการร่วมกันปรับปรุง (Action) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันระบบประกันคุณภาพ ให้บุคลากรคณะฯ ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการประกันคุณภาพอันส่งผลต่อความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

กระบวนการการประกันคุณภาพภายใน มี 3 ขั้นตอนคือ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543:7)
           1 การควบคุมคุณภาพเป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
           2 การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
           3 การประเมินคุณภาพการศึกษา

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account