.

ประกาศคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 1/2566

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 859-111 INTRODUCTORY AGRO-INDUSTRY
2 850-212 PRIN OF FOOD ENGINEERING LAB (01)
3 850-212 PRIN OF FOOD ENGINEERING LAB (02)
4 850-221 FOOD CHEMISTRY
5 850-222 FOOD CHEMISTRY LAB 
6 850-312 FOOD PROCESSING LAB I (01)
7 850-315 FOOD ENGINEERING
8 850-323 FOOD ANALYSIS
9 850-324 FOOD ANALYSIS LAB (01)
10 850-325 FOOD ADDITIVES
11 850-333 FOOD MICROBIOLOGY II
12 850-334 FOOD MICROBIOLOGY LAB II (01)
13 850-343 FOOD PLANT SANITATION
14 850-352 SENSORY EVALUATION OF FOOD
15 850-404 INTRO TO FOOD PROCESSING
16 850-426 HUMAN NUTRITION
17 850-427 NUTRA PRODUCTS & FUNC FOODS
18 850-444 FOOD LAWS AND STANDARDS
19 850-453 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT II
20 850-454 FOOD MARKET,MAR RES & CON BE
21 850-455 FOOD INNOVAT & PRODUCT DESIGN
22 850-462 BAKERY TECHNOLOGY
23 850-471 MEAT & POULTRY SCIENCE & TECH
24 850-475 POST-HARVEST SCIENCE & TECH OF FISH
25 850-502 FUN OF FOOD SCI & TECH
26-27 850-511, 850-611 FUNC PROPER OF FOOD COMPONEN
     
28-29 850-531, 850-631 ADVANCED FOOD PROCESSING
     
30 853-341 SAN & ENVI MAN IN ARGO-INDUSTR
31 853-342 SUS ENV MAN IN FO-INDU SUP CHA
32 853-343 SUS ENV MAN FO-IN SUP CHA LAB
33 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY (01)
34 853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY (02)
35 853-521 BIOTECHNOLOGY
36 853-524 RESEARCH TECHNI IN BIOTECH
37 853-531 ENZYME TECHNOLOGY
38 854-214 FUNDA PROCESS ENGINEERING
39 854-215 FUNDA PROCESS ENGINEER LAB
40 854-411 BIOPROCESS TECHNOLOGY
41 855-151 PRINCIPLE OF PACKAGING TECH
42 855-231 METAL PACKAGING TECHNOLOGY
43 855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY
44 855-322 BIOPOLYMER & POLYMER PROCESS
45 855-324 MATERIAL & PACKAGING TECH LAB
46 855-341 PRO & PACK DESIGN FOR SUSTAIN
47 855-391 IND PRAC IN PACK & MATER TECH
48 855-422 POLY COMP MATER IN AGRO-INDUS
49 855-451 FOOD PACKAGING
50 855-492 STUDY TRIP IN PACK & MATERIAL
51 855-501 FOOD PACKAGING TECHNOLOGY
52 855-502 FOOD PACKAGING TECHNOLOGY LAB
53 855-512 MO:CELLU MAT FOR FOOD PACKAG
54 857-101 FOOD MICROBIOLOGY
55 857-102 FOOD MICROBIOLOGY LAB
56 857-111 FOOD SYSTEM MANAGEMENT
57 857-131 PRIN OF FOOD INDUSTRIAL MANAGE
58 857-201 UNIT OPERATION IN FOOD INDU
59 857-211 SUS ENVI MAN IN FO-IND SUP CHA
60 857-212 BA COMP AIDED DES IN FOOD INDU
61 857-213 DATA MANAGE FOR FOOD INDU
62 857-221 MO:OPERA MAN IN FOOD INDU
63 857-231 MARKETING IN FOOD INDUSTRY
64 857-301 FOOD INDU PRO & ENGINEERING II
65 857-302 FOOD INDU PRO & ENGINEE LAB II
66 857-311 PRO MANAGE IN FOOD INDUSTRY
67 857-312 PRO PLAN & INVE MAN IN FO INDU
68 857-313 LABOUR MAN IN FOOD INDUSTRY
69 857-314 MACH & EQUIP IN FO INDU & MAIN
70 857-321 EXPER DESIGN FOR AGRO-INDUS
71 857-322 QUA ASSUR & QUA CON IN FO INDU
72 857-323 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
73 857-392 WO-INTE LEARN FOR FOOD INDUST
74 857-411 PROD MANAGE IN FOOD INDUSTRY
75 857-413 PLANT MANAGE AGRO-INDUS
76 857-421 STA QUA CON FOR FOOD INDUSTRY
77 857-433 CONS BEHAVIOR IN FOOD INDUSTRY
78 857-491 PREPARA FOR CO-OPERATIVE EDU
79 859-501 PRIN OF FUNC FOOD & NUTRITION
80 859-511 FOOD, NUTRITION AND HEALTH
81 859-512 FUN FOOD & NUTRAC IN MET PATH
82 859-513 TECH & COM OF FUN FOOD & NUT
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account