.

วิจัย

งานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

อ.ที่ปรึกษา

หัวข้อโครงงาน 

นายมคลภัทร ลีววิริยกุล 

ผศ.ดร ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบท์ผลหม่อนเพื่อสุขภาพ 

นายธีรพล แซ่เลี่ยง 

Development of mulberries sorbet for health

นางสาวอรุโณทัย ชาวแพรกน้อย 

ศ.ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป์ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

วิธีการที่รวดเร็วสำหรับเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กด้วยเชื้อราชนิดสายและการประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสียและผลิตไขมัน

นางสาวสุภาวดี จันทรฤทธิ์ 

A rapid method for harvesting of microalgae by filamentous fungi and the application in waste water treatment and lipid production

นางสาวขวัญฤทัยข วรรณทิพย์ 

การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Haematococcuus sp. เพื่อผลิตแอสตาแซนนทินแบบสองสภาวะ

นาวสาวหนึ่งฤทัย ชัยอิสรภาพ 

Culivation of the alga Haemotocooccus sp. For astaxanthin production by tow stages

นางสาววิสาพร เจริญวงศ์

ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การ ศึกษาใช้ฟองก๊าซไนโตรเจนเพื่อแยกสารประกอบที่ระเหยง่ายและกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบที่ มีการให้ความร้อนภายใต้สภาวะสุญญากาศ 

นางสาวศิริวรรณ รัตนะ 

Study of using N2 bubble of separate volatile compounds and free fatty acids from a  heated and vacuumed crude palm oil

นางสาวอัจฉรา  บุญพิชัย

การฟอกน้ำมันปาล์มดิบด้วยก๊าซไนโตรเจนที่ความดันบรรยากาศ 

นางสาวจันทวดี  ภักดีจิตต์

Nitrogen bubble refining of crude palm oil at atmosphere pressure

นางสาวซัลซาบีล  อะหมัด

ดร.วาสนา  สุโยธา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสโดยจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้สายพันธุ์ krfzz-z

นางสาวอาตียะ  เส็นยีหีม

Optimization for the production of chitosanase by isolated strain krfzz-z

นางสาวอัสม๊ะ ฤทธิ์โต 

การคัดเลือกเชื้อราช่วยย่อยกากปาล์มเพื่อผลิตน้ำตาลสำหรับนำไปใช้ในการผลิตกรดแลคติก 

Screening of palm trunk hydrolysis fungi for sugar production to produce lactic acid

นางสาวกัญจิกา  สุทธิพันธ์

ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การปรับปรุงสารอาหารและลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์ 

นางสาวภาวรินทร์  ปิ่นสุข

Nutrient and texture quality improvement in protein bar produce

นางสาวเพชรรัตน์  วิรุณศรี

การลดการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันในผลิตภัณฑ์ตับที่ผ่านการให้ความร้อนสูง 

นางสาววิมลพร  หล่อวิวัฒนากุล

Reducing lipid oxidation in  liver product at high temperature process

นางสาวปัญญาพร  อุปนันท์

ผศ.ดร.ปุณณาณี  สัมภาวะผล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาและการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งพร้อมรับประทาน 

นางสาวรุจิเรข  แซ่จุ่ง

Study on quality changes during storage and  self- life evaluation of ready to eat mix dried vegetable product

นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน

ผศ.ดร.กิตติญา  วงษ์คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิงในการยับยั้ง Listeria monocytogenes และ Staphylococcus aureus

นางสาวกานต์กนก  ว่องนาวี

Application of Zingiberraceae family essential oils against Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus in meat products during storage

นางสาวจิดาภา  สินสาย

การยับยั้ง  Listeria monocytogenes ในอาหารพร้อมรับประทานโดยใช้ Listeria phase ร่วมกับเกลือของกรดอินทรีย์

นางสาวอินฟาดาร์  บุญมา

Inactivation of  Listeria monocytogenes in ready-to-eat products using Listeria phase in combination with salt of organic acid

นางสาวชนาพร  แซ่อึ่ง

ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประสิทธิภาพร่วมของสารเคมีบางชนิดและการบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศต่อการยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอสดตัดแต่ง 

นางสาวมณีกาญจน์  เสรีสุวรรณกิจ

Combined effect of some chemicals and modified atmosphere packaging on self-life extention of fresh cut papaya

นางสาวชนม์นิภา  โตสกุล

ประสิทธิภาพร่วมของกรดอินทรีย์และฟองอากาศขนาดเล็กต่อการลดสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในพริกขี้หนู 

นางสาวอัจฉราภรณ์  ทวนดำ

Combined effect of organic acid and micro bubble for reducing pesticides and microorganism in bird chili

นางสาวชิสุดา  ชุมมิ่ง

รศ.ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การทำให้น้ำส้มโตนดใสด้วยไมโครฟิลเตรชั่น 

นางสาวชัยยีดะห์รุซดา  อัลยุฟรี

Clearification of sugar -palm sap fermented vineger using microfiltration

นางสาวนัสรียา  ยากะจิ

ดร.อัจฉรา  ธรรมรัตน์ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถสกัดสาร polyhydroxyalkanoate (PHA)

นางสาวกรรณิกา  หนูหมาด

Screaming of  polyhydroxyalkanoate producing bacteria

นางสาวนันทิศา  แซ่โซว

การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพลาสติกจากดิน 

นางสาวศรอนงค์  วงศ์เหลือง

Screaming of polyesther depolymerase producing bacteria form soil

นางสาวธิดาพร  ขุมเงิน

ผศ.ดร.อภิชาติ  อู๋ไพจิตร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การใช้แบคทีเรีย  Lactobacillus plunturum  SKI19 เป็นหัวเชื้อในการทำไส้กรอกอีสาน

นางสาวจิรารัตน์  ชัยภักดี

Use of  Lactobacillus plunturum  SKI19 as a starter culture in sai krok isan

นางสาวนฤมล  วงษ์สกุล

ผศ.ดร.นพรัตน์  ชี้ทางดี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผลของสารประกอบฟีนอลิกต่อความคงจัวทางเคมีกายภาพของระบบอิมัลชั่นชนิดน้ำมันในน้ำ 

นางสาวอภิชญา  ภคสันต์

Effects of phenolic compound on physicochemical stability of oil-in-water emulsion system

นางสาวจิดาภา  ตั้งธนัญธร

ผลของน้ำมันหอมระเหยจากออริกาโนและขิงต่อความคงตัวต่อความร้อนของน้ำมันถั่วเหลือง 

นายฉริยวุฒิ  แซ่ฉั่ว

Effects of oregano and ginger essential oils on thermal stability of soybean oil

นายจักริน   รักปลอด

ดร.ลดาวัลย์  สงทิพย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การศึกษาไมเกรชั่นทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารสำเร็จรูป 

นายเมธาวี  สุระคำแหง

Study the overall migration of plastic packaging for ready to eat 

น.ส.กนิษฐา  ชูเรือง

รศ.ดร.วรัญญู  ศรีเดช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การผลิตหมึกพิมพ์จากน้ำยางพาราดัดแปร 

น.ส.วิชิดา  เชาว์ทวี

Production of printing inks from modified rubber latex 

นายนรรศรุทธิ์  บิลหมัด

รศ.ดร. วรัญญู  ศรีเดช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การสร้างจำลองของระบบหมุนเวียนน้ำของเครื่องขึ้นรูปแผ่นกระดาษ

นายปุรเชษฐ์  หัวใจฉ่ำ

Model construction of short circulation system for sheet forming machine 

น.ส.ไตรรัตนา  จันทร์สะอาด

ดร.พรอุษา  จิตพุทธิ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การสังเคราะห์และวิเคราะห์พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิกลีเซอรอลซีบาเคต
ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน

น.ส.โสรญา  เยี่ยมแสง

Synthesis and characterization of porous Poly (lactic acid)/Poly(glycerol sebacate) blend 

น.ส.ดีนา  หมัดหลี

รศ.ดร.เถวียน    วิทยา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ความเป็นไปได้ในการผลิตแคปซูลแข็งจากคาราจีแนน

น.ส.มณี  แซ่ซำ

Potential Production of hard capsule from carageenan 

น.ส.ฝาติหม๊ะ  บิลอะหลี

รศ.ดร.เถวียน    วิทยา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มผสมย่อยสลาบได้จากสตาร์ชและคาร์ราจีแนนโดยการเติมเส้นใยปาล์มและไขมัน 

นายเมธา  นิลอรุณ

Property improvement of biodegradable blend film from starch and carrageenan by adding palm pressed fiber and lipid 

น.ส.เปมิกา ทองเพ็ง

ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ร่วมออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 

น.ส.วิภาพร สรรพพันธ์

Study and development of dual O2 and CO2 indicator 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account